04 maja 2023

Za co można otrzymać punkty składając wniosek?

Dnia 8 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Stalowej Woli podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli. 

 

Kryteria wyboru osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu:

 

1) osoba składająca wniosek posiada status najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola, o ile w wyniku zawarcia umowy najmu zwolnione zostanie aktualnie zajmowane mieszkanie - 5 punktów; 


2) osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, składała wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, który został negatywnie rozpatrzony z powodu niespełniania kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola – 3 punkty; 


3) osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania znajduje się na liście oczekujących na lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy – 3 punkty; 


4) osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) - 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium; Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 5071; 


5) osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 4 punkty za znaczny stopień, 2 punkty za umiarkowany stopień, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium; 


6) w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko - 2 punkty za każde dziecko; 


7) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą, która ukończyła 60 lat – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium; 


8) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą opuszczającą dom dziecka, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą – 3 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium; 


9) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest pracownikiem rekomendowanym przez przedsiębiorcę: 


a) prowadzącego działalność na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro – Park Stalowa Wola – 2 punkty;
b) mającego siedzibę na pozostałym terenie Gminy Stalowa Wola – 1 punkt, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium; 


10) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium; 


11) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku została absolwentem studiów wyższej uczelni – 2 punkty. 

 

 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna