Pytania i odpowiedzi

 1. Czy mogę złożyć wniosek, jeżeli nie będę miał przyznanych punktów za dodatkowe kryteria?

  TAK – możesz złożyć wniosek. Nieprzyznanie punktów za kryteria pierwszeństwa nie oznacza , że straciłeś szansę na mieszkanie.
   

 2. Co, jeżeli nie zdążę złożyć wniosku w wyznaczonym terminie?
  Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Będziesz mógł złożyć wniosek w kolejnym naborze.

   

 3. ​​​​​​Czy muszę do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające kryteria pierwszeństwa, które mnie dotyczą?
  TAK, aby zostały przypisane punkty za poszczególne kryteria pierwszeństwa należy dołączyć oświadczenia lub inne wymagane dokumenty. 

   

 4. Czy oświadczenie potwierdzające kryterium pierwszeństwa będzie weryfikowane?
  TAK, SIM może zażądać  dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium.

   

 5. Czy w razie niezłożenia kompletu wymaganych dokumentów, mój wniosek będzie odrzucony?
  Jeżeli wnioskodawca nie złoży kompletu dokumentów zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia w wyznaczonym czasie. Po przekroczeniu terminu wniosek nie będzie rozpatrzony.

   

 6. Czy składając wniosek na mieszkanie 3-pokojowe mogę oczekiwać, że takie mieszkanie zostanie mi przydzielone?
  Przydział mieszkań będzie odbywał się zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście. Jeżeli rodzaj  mieszkania, o jakie wnioskowano został już przydzielony, wówczas może zostać zaproponowane inne.

   

 7. Czy wraz z wnioskiem składam deklarację o dochodach?
  NIE, deklaracja o dochodach oraz oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli, będą wymagane na wezwanie SIM przed podpisaniem umowy najmu.

   

 8. Czy warunek nieposiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego w Stalowej Woli, dotyczy tylko wnioskodawcy?
  NIE, warunek o którym mowa muszą spełniać wszyscy członkowie gospodarstwa domowego ujęci we wniosku.

   

 9. Ile wynosi próg dochodowy umożliwiający zawarcie umowy najmu w zasobach SIM?
  Kryterium dochodowe warunkujące zawarcie umowy najmu w zasobie SIM jest sprecyzowane w art.7a ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia  8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Wysokość górnego limitu dochodowego jest zależna od corocznie ogłaszanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w woj. podkarpackim oraz od liczby osób w gospodarstwie domowym.

  Obecnie górny limit dochodowy (tzn. maksymalny dochód netto gospodarstwa domowego, umożliwiający ubieganie się o najem lokalu z zasobu SIM)  wynosi:

  5 724,73 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  8 014,62 zł – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
  11 067,81 zł – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,
  12 976,05 zł – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego,

  15 647,59 zł – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego

 10. Co staje się z mieszkaniem w chwili śmierci głównego najemcy? Pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają prawo do dalszego wynajmowania   lokalu.

 11. Co stanie się w momencie mojej rezygnacji z wynajmowania mieszkania?
  Jeżeli zmienią się Twoje plany życiowe, możesz wypowiedzieć umowę najmu. W takiej sytuacji Twoja partycypacja i kaucja zostaną zwrócone, a zwolniony lokal przekazany kolejnej osobie z listy.
   

 12. Co dzieje się z wniesioną partycypacją w przypadku śmierci głównego najemcy?
  Jeżeli spadkobiercy nie wstąpili w stosunek najmu po zmarłym najemcy i stosunek najmu wygasł ze śmiercią najemcy, to spadkobiercy mogą domagać się zwrotu partycypacji. Kwota partycypacji może wchodzić w skład spadku po zmarłym, ale może też pozostać „wkładem własnym”. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna