Regulamin

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o.

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb naboru osób fizycznych zainteresowanych zawarciem ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz kryteria jakie winni spełniać przyszli Najemcy w dacie zawarcia umów najmu tych lokali.


§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 

 1. Akcie założycielskim – należy przez to rozumieć akt notarialny - Umowę Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Spółka z o.o. 

 2. Czynszu - należy przez to rozumieć czynsz najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Sp. z o.o.

 3. Dochodzie – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca  2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021, poz. 2021, t.j.). 

 4. Dochodzie gospodarstwa domowego – należy przez to rozumieć sumę dochodów osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 5. Dziecku – oznacza to małoletnie dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz małoletnie dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub małoletnie dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

 6. Gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną oraz osoby zgłoszone wraz z nią do wspólnego zamieszkania.

 7. Inwestorze – należy przez to rozumieć Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o.

 8. Inwestycji – należy przez to rozumieć budowę Osiedla Ogrodowego, realizowaną przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. 

 9. Kaucji – należy przez to rozumieć kwotę wnoszoną przez Wnioskodawcę w celu zabezpieczenia pokrycia należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. 

 10. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję kwalifikacyjną ds. przydziału mieszkań. 

 11. Liście – należy przez to rozumieć wykaz wyłonionych przez Komisję osób zakwalifikowanych do najmu i partycypacji w kosztach budowy, która zostaje przekazana do SIM celem zawarcia umów partycypacji, a następnie umów najmu. 

 12. Lokalu mieszkalnym lub lokalu - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny wybudowany przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. w ramach realizacji osiedla Ogrodowego.

 13. Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. umowę najmu lokalu mieszkalnego.

 14. Partycypacji – należy przez to rozumieć udział finansowy Partycypanta w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

 15. Partycypancie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła z SIM umowę partycypacji.

 16. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. regulujący zasady zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz zasad zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, a także kryteria, jakie winni spełniać przyszli Najemcy.

 17. SIM – należy przez to rozumieć Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o.

 18. Umowie najmu – należy przez to rozumieć umowę najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. na czas nieoznaczony.

 19. Umowie partycypacji – należy przez to rozumieć umowę w sprawie partycypowania w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

 20. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 790)

 21. Wniosek – należy rozumieć przez to wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. na Osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli.

 22. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Spółka z o.o. na Osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli.

 23. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Spółka z o.o.

 

II. Tryb przyjmowania wniosków o zawarcie umowy najmu

 

§ 3

 1. Informację o rozpoczęciu naboru przyjmowania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego Spółka SIM podaje do wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o. Informacja ta jest również zamieszczana przez Urząd na stronie BIP Urzędu Miasta Stalowej Woli.

 2. Wnioski są składane osobiście w siedzibie SIM przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola lub przesyłane pocztą tradycyjną. Wnioski muszą zostać własnoręcznie podpisane. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do SIM (data i godzina wpływu).

 3. Weryfikacja wniosków dokonywana jest przez Komisję.

 

III. Komisja kwalifikacyjna ds. przydziału lokali mieszkalnych

 

§ 4

 1. Wyłaniania kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.

 2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Stalowa Wola, w składzie 5 członków, w tym dwóch przedstawicieli SIM.

 3. Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej SIM.

 4. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji.

 5. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. 

 6. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie posiedzeń.

 7. Przewodniczący ma obowiązek zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków Komisji.

 8. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech członków.

 9. Posiedzenia Komisji są niejawne.

 10. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  Protokół Komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

 11. Komisja wyraża swoje stanowisko w postaci uchwał, które w jej imieniu  podpisuje Przewodniczący. 

 12. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 13. W głosowaniu, przy równej ilości głosów za i przeciw, Przewodniczącemu przysługują dwa głosy.

 14. Członkowie Komisji mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości dotyczących kandydatów na najemców, które uzyskali w związku z udziałem w pracach Komisji. 

 15. Dokumenty Komisji oraz wnioski i dokumenty wnioskodawców są przechowywane w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ochrony danych i przepisami powszechnie obowiązującymi.

 

IV. Zasady punktacji przy naborze Najemców

 

§ 5

 1. Obowiązujące zasady punktacji, kryteria pierwszeństwa uwzględniane przy naborze Najemców:

  • Osoba składająca wniosek posiada status najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola, o ile w wyniku zawarcia umowy najmu z SIM zwolnione zostanie aktualnie zajmowane mieszkanie - 5 punktów;
    

  • osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez SIM, składała wniosek o przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który został negatywnie rozpatrzony z powodu niespełniania kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola – 3 punkty;
    

  • osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania znajduje się na   liście oczekujących na lokal mieszkalny w zasobie mieszkaniowym gminy – 3 punkty;
    

  • osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem    o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej      i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) - 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
    

  • osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) – 4 punkty za znaczny stopień, 2 punkty za umiarkowany stopień, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
    

  • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko -  2 punkty za każde dziecko;
    

  • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą, która ukończyła 60 lat – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;
    

  • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą opuszczającą dom dziecka, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą – 3 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie, która spełnia kryterium;
    

  • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest pracownikiem rekomendowanym przez przedsiębiorcę: prowadzącego działalność na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego – Euro – Park Stalowa Wola – 2 punkty; mającego siedzibę na pozostałym terenie Gminy Stalowa Wola – 1 punkt, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie, która spełnia kryterium;
    

  • osoba wchodzącą w skład gospodarstwa domowego posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 2 punkty,  dotyczy każdej osoby w gospodarstwie, która spełnia kryterium;
    

  • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku została absolwentem studiów wyższej uczelni – 2 punkty.

 2. Punkty będą naliczane zgodnie ze stanem faktycznym ustalonym przez Komisję na podstawie dokumentacji dołączonej przez Wnioskodawcę.

 3. Wnioskodawca jest zobowiązany zgłaszać do SIM wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

 4. Po opublikowaniu Listy Najemców nie dokonuje się zmian w ustalonej punktacji.

 5. Na mocy Aktu założycielskiego Spółki w zasobach Spółki SIM 45 lokali przeznaczonych jest jako pierwszym najemcom, osobom wychowującym przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, oraz 19 lokali przeznaczonych, jako pierwszym najemcom, osobom starszym, które ukończyły 60 rok życia.

 

V. Wybór Najemców oraz przydział mieszkań

 

§ 6

 1. Złożone w ramach naboru wnioski są wstępnie weryfikowane przez SIM, pod względem formalnym i ich kompletności  oraz przedkładane Komisji dopiero po ich uzupełnieniu.

 2. SIM wzywa do uzupełnienia wniosków niekompletnych w wyznaczonym terminie 7 dni od dnia odebrania przez kandydata na Najemcę wezwania do uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku. 

 3. Komisja przystępuje do pracy po otrzymaniu od SIM zarówno kompletnych wniosków wraz z ich rejestrem jak i negatywnie zweryfikowanych wniosków.

 4. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej Komisja tworzy Listę najemców. Lista zawiera imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do najmu i partycypacji, uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista zostaje przekazana inwestorowi.

 5. Lista zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie SIM oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.

 6. Przydział mieszkań oraz zawieranie umów partycypacji z osobami zakwalifikowanymi następuje w kolejności wynikającej z umieszczenia na Liście.

 7. Partycypant jest uprawniony do partycypowania w kosztach budowy jednego lokalu mieszkalnego z zasobów SIM.

 8. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach kolejności wpisu na Listę decyduje kolejność złożenia wniosku. 

 9. Przydziału lokali mieszkalnych osobom zakwalifikowanym na Listę dokonuje SIM zgodnie z kolejnością umieszczenia na Liście. 

 10. W przypadku rezygnacji najemcy z udziału w naborze, jest on zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

 

§ 7

 1. Mieszkania należące do zasobu mieszkaniowego SIM mogą być również przedmiotem umowy partycypacji i następnie umowy najmu przez:

  1. Gminę, Powiat w celu:

   • podnajmowania tego lokalu osobie fizycznej lub,

   • prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

  2. Organizację Pożytku Publicznego w celu:   

   • prowadzenia w nim mieszkania chronionego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej lub 

   • udostępnienia tego lokalu mieszkalnego osobie fizycznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w ramach działalności prowadzonej przez te organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1, 1a, 2, 5a, 7, 24, 28, 31 i 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. W przypadku zawarcia umowy najmu z Gminą, Powiatem lub Organizacją Pożytku Publicznego nie mają zastosowania warunki, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.

 

VI. Partycypacja w kosztach budowy

 

§ 8

 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu zobowiązane są partycypować w kosztach budowy. 

 2. Wysokość wniesionej przez osoby fizyczne kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego na wynajem wynosić będzie maksymalnie 30 % koszów budowy tego lokalu.

 3. Partycypacja płatna jest w czterech ratach, w terminach i kwotach określonych w umowie partycypacji.

 4. Zwrot partycypacji:

  1. Partycypacja w kosztach budowy podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy partycypacji oraz w przypadku zakończenia najmu, opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego przez Najemcę i wszystkie osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w wysokości określonej Ustawą. Za dzień opróżnienia i opuszczenia lokalu mieszkalnego uznaje się dzień przejęcia lokalu przez SIM na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

  2. Kwota partycypacji podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o kwoty wynikające z tytułu umowy najmu zawartej z SIM (w szczególności zadłużenie z tytułu umowy najmu, koszty przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego w przypadku szkody wyrządzonej w lokalu, które nie zostaną pokryte z kaucji). 

  3. Kwota partycypacji podlega zwrotowi Najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę zwracanej partycypacji, ustaloną według stanu na dzień opróżnienia lokalu, oblicza się według wzoru:

   gdzie poszczególne symbole oznaczają:
   Pz – kwota zwracanej partycypacji,
   Pw – kwota wpłaconej partycypacji
   Cz – średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzieleniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1202) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu,
   Cw – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych,
   n- liczba pełnych kwartałów poprzedzających w okresie od dnia zawarcia umowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu. 

    

 5. Rozliczenie partycypacji przy wykupie lokalu mieszkalnego.

  Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 6. Rozliczenie partycypacji w okresie najmu lokalu mieszkalnego.

  1. Wpłacona przez osobę fizyczną partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego podlega rozliczeniu. Rozliczenie partycypacji następuje na zasadach określonych w umowie najmu uwzględniającej rozliczenie partycypacji.

  2. Rozliczenie partycypacji następuje na wniosek najemcy złożony nie wcześniej niż po dniu całkowitej spłaty kredytu przy wykorzystaniu którego wybudowano lokal mieszkalny.

  3. Z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego na umowę najmu uwzględniającą rozliczenie partycypacji może wystąpić do SIM najemca:

   • będący przez co najmniej 5 lat stroną obowiązującej umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu,

   • niezalegający z zapłatą czynszu i innymi opłatami pobieranymi przez SIM.

  4. Rozliczenie partycypacji następuje na wniosek najemcy i prowadzić będzie do zmiany dotychczasowej umowy najmu na jedną z poniższych umów:

   • umowę najmu lokalu mieszkalnego uwzględniającej okresowe rozliczenie partycypacji,

   • umowę najmu lokalu mieszkalnego uwzględniającej całkowite rozliczenie partycypacji.

​​​​​

VII. Ostateczny wybór Najemców

 

§ 9

 1. W terminie 60 dni przed planowaną datą oddania budynku do użytkowania SIM zawiadamia Partycypantów o terminie składania dokumentów uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

 2. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez SIM jest możliwe w przypadku osób fizycznych, będących poprzednio Partycypantami, które spełnią łącznie następujące warunki: 

  1. W dniu podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli. 

  2. Wykazują średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok, w którym zawierana jest umowa najmu, który nie przekracza górnego limitu dochodowego, tj.: 

   • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

   • 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

   • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

   • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

   • 170% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym 
     

    - iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto podanego dla województwa podkarpackiego oraz współczynnika 1,2.
     

  3. Przed podpisaniem umowy najmu złożą następujące dokumenty: 

   • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli. 

   • Deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok, w którym jest zawierana umowa najmu.

   • Potwierdzenie wpłacenia pełnej kwoty partycypacji. 
     

 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zobowiązane są spełnić wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania.

 4. Ciężar udowodnienia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 spoczywa na osobie podpisującej umowę najmu lokalu mieszkalnego.

 5. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych w deklaracji o dochodzie oraz w oświadczeniu, SIM może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane.

 6. Lista Najemców, zatwierdzona przez Komisję i zweryfikowana pod względem spełniania warunków uprawniających do zawarcia umowy najmu, przedkładana jest Zarządowi Spółki SIM  i stanowi podstawę do zawarcia umów najmu.

 7. Nabór Najemców do lokali mieszkalnych wybudowanych przez SIM, zwalnianych w późniejszym okresie użytkowania budynku, po wyczerpaniu osób z Listy, przeprowadza SIM, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

VIII. Kaucja zabezpieczająca

 

§ 10

 1. Kaucja zabezpieczająca wpłacana jest zgodnie z umową najmu. Kaucja stanowi 6 - krotność miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Opłata ta jest uiszczana przez przyszłego Najemcę przed odbiorem mieszkania.

  Wyliczenie wielkości kaucji mieszkania: 6 miesięcy x A x B = K; gdzie: 
  A – powierzchnia mieszkania w m2, 
  B – stawka czynszu obowiązująca w dniu podpisania umowy, 
  K – wartość kaucji za mieszkanie.

   

 2. Kaucja zwracana jest w wartości nominalnej.

 3. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia i opuszczenia lokalu przez Najemcę lub nabycia jego własności przez Najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 4. SIM przysługuje prawo potrącenia z kwoty kaucji należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, w szczególności opłat związanych z korzystaniem z lokalu oraz kosztów przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego (w szczególności szkód wyrządzonych w lokalu i uszkodzeń, ponad zwykłe zużycie, w tym elementów wyposażenia lokalu).

 

IX. Zasady najmu lokali mieszkalnych

 

§ 11

 1. Czynsz za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć w skali roku 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie Kodeksu cywilnego. Jeżeli koszt utworzenia lokalu mieszkalnego okaże się wyższy, maksymalną stawkę czynszu ustala się na podstawie kosztu utworzenia lokalu.

 2. Najemca, oprócz czynszu, ponosi także opłaty z tytułu niepodlegających zwrotowi lub refundacji kosztów związanych z: instalacją i konserwacją odnawialnych źródeł energii, realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 3. Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie  kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową.

 4. Najemca lokalu będzie opłacał czynsz oraz ponosił opłaty za media: opłaty za dostawę do lokalu energii, wody, gazu oraz odbiór ścieków i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 5. Najemca nie może wynajmować, podnajmować lub oddawać lokalu osobom trzecim do bezpłatnego używania. 

 6. Najemca w czasie trwania umowy może poczynić nakłady na lokal mieszkalny wyłącznie na własny koszt i ryzyko. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu SIM nie będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy równowartości poczynionych nakładów, a Najemca może zostać zobowiązany do przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

 

§ 12

 1. W przypadku złożenia przez Najemcę w deklaracji danych i oświadczeń niezgodnych z prawdą, Spółka SIM wypowiada mu umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić SIM miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana.

 2. Uzyskanie przez Najemcę tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli skutkować będzie wypowiedzeniem przez SIM umowy najmu lokalu w części dotyczącej czynszu lub wypowiedzeniem umowy najmu.

 

X. Umowa najmu lokalu

 

§ 13

 1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta z SIM po wpłaceniu całkowitej kwoty partycypacji.

 3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta, jeżeli w dniu jej podpisania osoba wpisana na listę Najemców oraz wszystkie osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkiwania spełniają łącznie kryteria, o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 4. Wydanie lokalu następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

 5. Przez wydanie lokalu należy rozumieć podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

 6. Nieobjęcie lokalu przez Najemcę, w terminie podanym w ust. 4 powoduje rozwiązanie umów, o ile zostały zawarte, a także rozliczenie kaucji i partycypacji oraz wykreślenie z Listy.

 

XI. Przydział lokali mieszkalnych zwalnianych w wyniku rotacji

 

§ 14

 1. W przypadku rozwiązania umowy najmu mieszkania w okresie obowiązywania Umowy:

  1. Wybór kolejnego Najemcy dokonywany będzie spośród Wnioskodawców będących na Liście  Najemców, utworzonej przez Komisję kwalifikacyjną.

  2. Przydział mieszkania może nastąpić wyłącznie na rzecz Wnioskodawców spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  3. Zapisy dotyczące ustalania kolejności na Liście stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że w przypadku równej ilości punktów, decyduje termin złożenia wniosku o przydział mieszkania. 

 

XII. Wykup lokalu mieszkalnego

 

§ 15

 1. Najemca będzie uprawniony  do nabycia najmowanego lokalu mieszkalnego.

 2. Skorzystanie z uprawnienia nabycia będzie wymagało złożenia przez Najemcę wniosku o nabycie najmowanego lokalu mieszkalnego. 

 3. Z wnioskiem o wykup lokalu mieszkalnego będzie mógł wystąpić Najemca będący przez co najmniej 5 lat stroną umowy partycypacji w kosztach budowy najmowanego lokalu mieszkalnego.

 4. Najemca będzie uprawniony do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 nie wcześniej niż po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów Inwestycji. 

 5. W przypadku złożenia przez Najemcę wniosku  o wykup najmowanego lokalu mieszkalnego  i wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM, SIM będzie zobowiązany do przeniesienia praw własności lokalu mieszkalnego w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, jednak nie wcześniej niż po zapłacie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz uregulowaniu wszystkich zobowiązań z tytułu umowy najmu. 

 6. Cena lokalu mieszkalnego nie może być niższa niż jego wartość rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 7. Cena lokalu mieszkalnego będzie uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypadających na ten lokal, w tym spłatę odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami i koszty wyceny nieruchomości.

 8. Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zalicza się kwotę wpłaconej partycypacji oraz pobraną kaucję zabezpieczającą.

 9. Najemca traci uprawnienie do wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego w następujących przypadkach:

  1. w przypadku rozwiązania umowy najmu,

  2. w przypadku nabycia przez Najemcę lub osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w okresie najmu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli, o ile osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nadal zajmują lokal mieszkalny wraz z Najemcą,

  3. w przypadku wynajmowania, podnajmowania albo oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu mieszkalnego lub jego części.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

§ 16

Umieszczenie na Liście nie rodzi zobowiązania SIM do zawarcia umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz umowy najmu po wybudowaniu lokali mieszkalnych.


§ 17


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,  przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 790) stosuje się odpowiednio przepisy: 
 

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 725), 

 • ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 788),

 • Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360),

 • uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LVIII/729/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna