W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 13 ust 1 i 2 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, NIP: 865 257 63 51, REGON 388 542 170.
   

 2. Z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres siedziby  ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
   

 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Alina Pyz, z którą może się Państwo skontaktować pisząc na adres: Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37 – 450 Stalowa Wola lub telefonicznie pod nr tel. 604 – 274 - 299.
   

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających:

  1. z realizowania zawartej umowy; 

  2. z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do którego przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz wykonywania przepisów:
   - Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1445),
   - Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899),
   - Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2021, poz. 1048);

  3. z dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi oraz w przypadku innego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 5. Państwa dane  osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
   

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa nałożonych na Administratora.
   

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania.
   

 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,

  2. prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO,

  3. prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,

  5. prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO,

  6. prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

  7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo  prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   W celu skorzystania z praw opisanych powyżej mogą się Państwo  skontaktować z Administratorem Danych Osobowych.

    

 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   

 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  O obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez Administratora Danych.
   

 11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
   

 12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

 

Klauzula informacyjna 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna