Klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 13 ust 1 i 2 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1.    Administratorem Państwa  danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. z siedzibą: 37-450 Stalowa Wola, ul. Floriańska 1, NIP: 865 257 63 51, REGON 388 542 170. 
2.    Z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres siedziby  ul. Floriańska 1, 37-450 Stalowa Wola.
3.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Grzegorz Madej, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli, ul. Floriańska 1, 37 – 450 Stalowa Wola lub mailowo: rodo@simstalowawola.pl.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
1)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
2)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego, w szczególności, z następujących przepisów: ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26.10.1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwiet-nia 1964 r. Kodeks cywilny.
3)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z zawartą umową oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami Administratora, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora.
6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia, realizacji umowy, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz realizacja zadań Administratora wobec Państwa.
7.    Państwa dane  osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
8.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa nałożonych na Administratora.
9.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania.
10.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
1)    prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 
2)    prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO,
3)    prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RO-DO,
5)    prawo do przenoszenia danych osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO
6)    prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
7)    w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11.    W celu skorzystania z praw opisanych powyżej mogą się Państwo skontaktować z Administratorem Danych Osobowych. 
12.    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
13.    Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
14.    Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeżeli okaże się, że w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu opuszczenia i opróżnienia lokalu zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG, dokonamy tego wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna