Informator

Jak zostać mieszkańcem na osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli krok po kroku.

 

I etap: Ogłoszenie o naborze

 

 • Informację o naborze uzyskasz w mediach lokalnych oraz na stronie internetowej SIM Stalowa Wola.

 • Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać ze strony internetowej www.simstalowawola.pl i uzupełniony złożyć w siedzibie Spółki lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie.

 • W przypadku braków we wniosku poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

 

II etap: Wybór najemców przez komisję

 

 • Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli zostały ustalone następujące kryteria pierwszeństwa wraz z punktacją, obowiązujące przy naborze:
   

  1. osoba składająca wniosek posiada status najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola, o ile w wyniku zawarcia umowy najmu zwolnione zostanie aktualnie zajmowane mieszkanie - 5 punktów;

  2. osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania jest osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, składała wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, który został negatywnie rozpatrzony z powodu niespełniania kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stalowa Wola – 3 punkty;

  3. osoba składająca wniosek lub osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania znajduje się na liście oczekujących na lokal mieszkalny w zasobie mieszkaniowym gminy – 3 punkty;

  4. osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem    o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  - 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

  5. osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 4 punkty za znaczy stopień, 2 punkty za umiarkowany, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

  6. w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko -  2 punkty za każde dziecko;

  7. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą, która ukończyła 60 lat – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

  8. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest osobą opuszczającą dom dziecka, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą – 3 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

  9. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest pracownikiem rekomendowanym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego – Euro – Park Stalowa Wola – 2 punkty, na pozostałym terenie w Stalowej Woli – 1 punkt, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

  10. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. – 2 punkty,  dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

  11. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku została absolwentem studiów wyższej uczelni – 2 punkty, dotyczy każdej osoby w gospodarstwie domowym, która spełnia kryterium;

 

Punkty otrzymasz tylko za te kryteria, których spełnienie zostało prawidłowo udokumentowane w formie oświadczenia lub kserokopii wymaganego dokumentu!

 

 • Komisja kwalifikacyjna na podstawie złożonych wniosków wraz z dokumentacją, sporządzi listę najemców biorąc pod uwagę otrzymaną punktację za kryteria pierwszeństwa.

 

Nawet jeżeli nie otrzymasz punktów za kryteria, możesz znaleźć się na liście!

 

 • Komisja kwalifikacyjna poda do wiadomości wyniki naboru, w postaci listy najemców, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie SIM oraz w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
   

III etap: Przydział mieszkania
 

 • Mieszkania będą przyznawane według  kolejności na liście (w przypadku takiej samej liczby punktów, decyduje data i godzina wpływu wniosku).

 • Zostaniesz zaproszony do siedziby SIM, aby potwierdzić  przyznanie mieszkania. W trakcie spotkania zostanie Ci zaprezentowana wizualizacja lokalu. Dzięki temu będziesz mógł zapoznać się z układem mieszkania.

 • Po zatwierdzeniu przyznanego lokalu mieszkalnego podpiszesz umowę partycypacji.

 • Wpłacisz partycypację w 4 transzach, w kwotach i terminach zawartych w umowie.
   

IV etap: Odbiór kluczy

 

 • W terminie 60 dni przed planowaną datą oddania budynku do użytkowania SIM zawiadomi Cię o terminie składania dokumentów uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Przygotuj:

 1. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Stalowej Woli,

 2. deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok, w którym jest zawierana umowa najmu,

 3. potwierdzenie wpłacenia pełnej kwoty partycypacji.

 • Dokonasz wpłaty  kaucji (6 krotność czynszu).

 • Odbierzesz klucze do mieszkania. Wydanie lokalu następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu.
   

V etap: Opłaty i dojście do własności

 

 • Jako najemca lokalu będziesz opłacał czynsz oraz ponosił opłaty za media: opłaty za dostawę do lokalu energii, wody, gazu oraz odbiór ścieków i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników.

 • Będziesz uprawniony  do nabycia najmowanego lokalu mieszkalnego  na własność, nie wcześniej niż po upływie 15 lat od dnia rozliczenia kosztów inwestycji.

 • Na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zalicza się kwotę wpłaconej partycypacji oraz pobraną kaucję zabezpieczającą.

 

VI etap: Dopłaty do czynszu

 

 • Jako najemca jednego z naszych lokali, będziesz mógł skorzystać z programu Mieszkanie na Start. Dzięki temu przez 15 lat będziesz płacił niższy czynsz.

 • Aby uzyskać dopłatę do czynszu należy spełnić warunki:

 1. nie posiadać praw własności lub współwłasności do nieruchomości mieszkalnych

 2. nie można być najemcą mieszkania zasobu gminnego

 3. należy spełniać kryteria dochodowe.

 • Program będzie obsługiwać Gmina Stalowa Wola.

 

Wysokości dopłat do czynszu przedstawia poniższa tabela.

 

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna

Wysokość dopłaty do czynszu

1 osoba

20 m²

145 zł*

2 osoby

35 m²

253 zł*

3 osoby

50 m²

362 zł*

4 osoby

65 m²

470 zł*

5 osób

80 m²

579 zł*

 

*W przypadku, gdy powierzchnia normatywna jest większa od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wówczas do obliczenia dodatku do czynszu stosuje się powierzchnię użytkową.

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna