© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna

Kategorie

Baza wiedzy

Kontakt

+48 15 814 91 64

sekretariat@simstalowawola.pl

Działalność Spółki

Aktualności

Druki do pobrania

Multimedia

Osiedle Ogrodowe

Osiedle Parkowe

Jakie warunki musisz spełniać, aby móc zawrzeć umowę najmu?

 

  • nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Stalowej Woli

  • nie przekraczać górnego limitu dochodowego obowiązującego na dzień podpisania umowy najmu

 

Górny limit obowiązujący w 2022 roku

 

Jednoosobowe gospodarstwo domowe 75% x 5 413,95 zł 4 060,46 zł
Dwuosobowe gospodarstwo domowe 105% x 5 413,95 zł 5 684,64 zł
Trzyosobowe  gospodarstwo domowe 145% x 5 413,95 zł 7 850,22 zł
Czteroosobowe  gospodarstwo domowe 170% x 5 413,95 zł 9 203,71 zł

Gospodarstwo domowe większe

niż czteroosobowe

 

170% powiększone o 35% czyli 1894,88 zł

na każdą kolejną osobę w gospodarstwie

domowym

 

 

Obecnie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 listopada 2021 r. wynosi 4 511,63 zł. Komunikat o zmianie ww. kwoty podawany jest raz w roku.


Kwota bazowa niezbędna dla wyliczenia poniższych stawek zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 377) wynosi 4 511,63 x 1,2 = 5 413,95 zł.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 615): 


a) przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,


b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,


c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (m in.: alimenty na rzecz dzieci, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, dochody uzyskane z działalności gospodarczej, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego).


Od powyższych źródeł przychodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.


Deklaracja o dochodach oraz oświadczenie o nieposiadaniu mieszkania w Stalowej Woli będą wymagane dopiero po wybudowaniu lokalu mieszkalnego, przed podpisaniem umowy najmu!

 

 

Warunki uprawniające do zawarcia umowy najmu

05 lipca 2022