05 lipca 2022

Warunki uprawniające do zawarcia umowy najmu

Jakie warunki musisz spełniać, aby móc zawrzeć umowę najmu?

 

  • nie posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Stalowej Woli

  • nie przekraczać górnego limitu dochodowego

 

Górny limit dochodowy, czyli maksymalny dochód netto gospodarstwa domowego, umożliwiający ubieganie się o najem lokalu z zasobu SIM, który będzie obowiązywał w 2024 roku

 

Jednoosobowe

gospodarstwo

domowe

75% x 7 632,97 zł

5 724,73 zł

Dwuosobowe

gospodarstwo

domowe

105% x 7 632,97 zł

8 014,62 zł

Trzyosobowe

gospodarstwo

domowe

145% x 7 632,97 zł

11 067,81 zł

Czteroosobowe

gospodarstwo

domowe

170% x 7 632,97 zł

12 976,05 zł

Gospodarstwo domowe większe

niż czteroosobowe

 

170% x 7 632,97 zł

powiększone o 35%

czyli o 2 671,54 zł

na każdą kolejną osobę
w gospodarstwie domowym

 

 

Obecnie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 listopada 2023 r. wynosi 5 452,12 zł. Komunikat o zmianie ww. kwoty podawany jest raz w roku.


Kwota bazowa niezbędna dla wyliczenia poniższych stawek zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 788) wynosi 5 452,12 zł x 1,4 = 7 632,97 zł.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 390): 


a) przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,


b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,


c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in.: alimenty na rzecz dzieci, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, dochody uzyskane z działalności gospodarczej, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego).


Od powyższych źródeł przychodu należy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna