06 lipca 2022

Opłaty za mieszkanie

Jakie będą w SIM opłaty za mieszkanie?

 

Wysokość czynszu ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki. 

 

Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie  kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową.


Poza opłatami czynszowymi najemca mieszkania ponosi opłaty niezależne od naszej Spółki związane z dostawą mediów oraz z tytułu wywozu nieczystości.

 

Umowa najmu przewiduje obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji mieszkaniowej, która będzie stanowiła zabezpieczenie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opuszczenia lokalu przez najemcę. Jest to 6-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, naliczana wg stawki czynszu 1 m² obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna