29 kwietnia 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

   17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ są bezprecedensowym programem działań w zakresie poprawy zrównoważonego rozwoju. Cele ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych mają zasięg globalny, jednakże najważniejsze jest, aby zacząć wprowadzać je już na poziomie lokalnym, regionalnym. Dlatego też Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. zdecydowała się dołączyć do dbania i zabiegania o wspólną przyszłość, w której potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. 
Zrównoważony rozwój to solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. To kompleksowe podejście łączące kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe w sposób, który zapewnia ich wzajemne wzmacnianie się.

 

Najbardziej bliskimi celami dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli będą:

SIM w Stalowej Woli będzie dążył do osiągania wyżej wskazanych celów poprzez: 

CEL 3

gimnastykuj się, zadbaj o zbilansowaną dietę

tworzenie warunków do aktywności fizycznej i psychicznej będących jednym z elementów dobrego zdrowia, ale również wpływającym na nasze ogólne samopoczucie zdrowe relacje ze światem.

CEL 4

dziel się wiedzą, weryfikuj źródła informacji

tworzenie warunków do rozwoju edukacji w tym budowy obiektów oświatowych na obszarze Osiedli w Charzewicach, w których zatrudniona zostanie profesjonalna kadra pedagogiczna. Edukacja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju, poprawy ogólnej jakości życia i zapewnienia pomyślnej przyszłości dla ludzi i planety.

CEL 6

oszczędzaj wodę, zbieraj deszczówkę

do podlewania roślin

zabieganie o podłączenie osiedli mieszkaniowych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także racjonalne gospodarowanie wodą poprzez tworzenie ogrodów deszczowych i budowę systemów małej retencji. 

CEL 7

oszczędzaj energię, wykorzystuj odnawialne źródła energii

zapewnienie dostępu do energii nie tylko cenowo przystępnej, ale także bezpiecznej dla klimatu. 

CEL 11

przesiądź się na rower, korzystaj z komunikacji miejskiej, wspieraj inicjatywy ochrony miejskiej zieleni

zapewnienie dostępu do bezpiecznych i nowoczesnych mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkań na zasadach komercyjnych. Chcemy wspierać budowanie zrównoważonych miast, aby każdy mieszkaniec miał dostęp m.in. do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa i bezpiecznego, przystępnego cenowo transportu miejskiego.

CEL 12

segreguj śmieci, nie wyrzucaj, naprawiaj

promowanie wśród mieszkańców zrównoważonej konsumpcji. Nie jest możliwe nieograniczone korzystanie z zasobów fizycznie ograniczonej planety. Tempo, w jakim obecnie zanieczyszczamy wodę, powietrze i lądy, przekracza tempo, w jakim natura może je oczyścić do ponownego użytku, a eksploatacja jej nieodnawialnych zasobów nie może być kontynuowana w trybie nieograniczonym, bez recyklingu i ponownego wykorzystania surowców. Dlatego bardzo ważne jest edukowanie w zakresie m.in. efektywnego zużycia energii i innych zasobów.

CEL 13

promuj świadomość ekologiczną

zapobieganie skutkom zmian klimatu. Stanowisko nauki jest w tej kwestii jednoznaczne – to człowiek odpowiada za zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, a tym samym za wzrost średniej temperatury na naszej planecie. Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, wymagającym skoordynowanej współpracy.

CEL 17

działaj lokalnie z innymi, promuj postawy społeczne i proekologiczne 

a także partnerska współpraca Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli z innymi SIM-ami z całej Polski (Cel 17). Cele Zrównoważonego Rozwoju dotykają złożonych aspektów naszego życia, dlatego warto łączyć się we współpracy z innymi. Bez partnerskiej współpracy między Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem nie uda się osiągnąć równowagi i zrealizować wizji bezpiecznej przyszłości wielkiej ludzkiej rodziny.

CEL 15

zadbaj o nowe nasadzenia, zainstaluj budki lęgowe dla ptaków

sadzenie drzew rodzimych jak i drzew tlenowych o wyjątkowych zdolnościach pochłaniania dwutlenku węgla, a także dbanie o naturalne środowisko otoczenia osiedli. 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna